HUÝT !!! HUÝT !!!

Có cái gì ở đây đâu mà tìm, vớ va vớ vẩn !